ISHARES SP 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (QDVG GR ETF)

02.05.2022 11:20

Pandemia Covid-19 całkowicie zmieniła sposób funkcjonowania społeczeństwa. Z oczywistych względów dużo bardzo istotną rolę zaczęły odgrywać usługi oraz produkty medyczne. Taki zwrot akcji został także zauważony na rynkach finansowych, a zainteresowanie spółkami zajmującymi się ochroną zdrowia znacznie wzrosło. Dzisiaj w ramach opracowania „Porozmawiajmy o ETF-ach” przyjrzymy się funduszowi, który inwestuje w firmy związane z ochroną zdrowia, które należą do indeksu S&P 500.

 

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (QDVG GR ETF)

 

Pasywnie zarządzany ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (QDVG GR ETF) inwestuje powierzony kapitał w spółki związane z sektorem zdrowia. ETF stara się odwzorować skład i stopę zwrotu z benchmarku, którym jest S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Spółki dobierane do portfela związane są głównie z dwiema grupami branżowymi. Pierwsza obejmuje spółki produkujące sprzęt i materiały medyczne lub świadcząca usługi związane z opieką zdrowotną. Druga grupa to firmy zajmujące się badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem farmaceutyków oraz produktów biotechnologicznych.

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że ETF inwestuje przede wszystkim bezpośrednio w papiery wartościowe, które znajdują się w odwzorowywanym indeksie. Zarządzający starają się jak najdokładniej odwzorować odpowiednie wagi konkretnych aktywów wchodzących w skład benchmarku. Zarządzający mogą wykorzystać instrumenty pochodne, aby wspomóc osiągnięcie celu inwestycyjnego funduszu.

 

Dywidenda

ETF nie wypłaca dywidendy. Zyski są akumulowane i inwestowane w ramach ETF-u.

 

Ryzyko

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS (QDVG GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych i może się zmieniać w czasie.

 

Okres inwestowania

ETF jest polecany dla inwestorów średnio i długoterminowych, chociaż fundusz może być również odpowiedni dla krótkoterminowej ekspozycji.

           

Alokacja geograficzna:

Ze względu na specyfikę funduszu, który inwestuje w akcje znajdujące się w indeksie S&P 500, 96,95% kapitału jest lokowane w USA. Drugim krajem z największą alokacją aktywów jest Irlandia – 2,81%.

 

Alokacja sektorowa:

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

UnitedHealth Group – amerykańskie przedsiębiorstwo działające w sektorze zarządzanej opieki zdrowotnej.

 

Johnson & Johnson – amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny.

 

Pfizer – koncern farmaceutyczny z siedzibą w Nowym Jorku.

 

AbbVie – amerykańska firma biofarmaceutyczna założona w 2013 roku.

 

Eli Lilly – amerykańskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne z siedzibą w Indianie.

 

Merck – założone w Niemczech przedsiębiorstwo farmaceutyczne i chemiczne.

 

Thermo Fisher Scientific – amerykański dostawca oprzyrządowania naukowego, odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz usług oprogramowania.

 

Abbott Laboratories – międzynarodowa firma z branży ochrony zdrowia.

 

Bristol-Myers Squibb – biofarmaceutyczna firma powstała w 1989 z połączenia Bristol-Myers Company i Squibb Corporation.

 

Danaher Corp – globalny konglomerat sprzedający produkty i usługi medyczne, przemysłowe i komercyjne.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.