ISHARES USD TREASURY 1-3YR UCITS (IUSU GR ETF)

17.07.2022 16:08

ISHARES USD TREASURY 1-3YR UCITS (IUSU GR ETF) oferuje ekspozycję na amerykańskie obligacje rządowe o terminie zapadalności od 1 do 3 lat. Celem ETF-u jest odzwierciedlenie zwrotu z indeksu ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index. Klasa jednostek uczestnictwa za pośrednictwem funduszu jest zarządzana pasywnie i w miarę możliwości ma na celu inwestowanie w papiery o stałych dochodzie i odpowiednim ratingu kredytowym.

 

Fundusz stosuje techniki optymalizacyjne, aby osiągnąć podobny zwrot do podstawowego indeksu, którym jest ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index. W tym celu zarządzający mogą strategicznie dobierać określone papiery wartościowe, a nawet korzystać z instrumentów pochodnych. Fundusz może także angażować się w krótkoterminowe zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji w celu wygenerowania dodatkowego dochodu.

 

ETF polecany jest dla inwestorów średnio- i długoterminowych, chociaż nadaje się także dla potrzeb ekspozycji o krótszym horyzoncie. ETF wypłaca dywidendę w okresach półrocznych.

 

Ryzyko inwestycji w ETF zostało oszacowane na poziomie 2 w 7-stopniowej skali. Do oceny posłużyły m.in. dane historyczne. Wśród zagrożeń wymienia się m.in. ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych, wrażliwość na lokalne czynniki ekonomiczne, polityczne, czy wydarzenia rynkowe.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.