Informacja dotycząca zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA

25.04.2023 20:00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMIARU OGŁOSZENIA WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.

 

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, będące podmiotem pośredniczącym, niniejszym przekazuje informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 872), do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

 

1. Firma (nazwa) wzywającego:

Tornellon Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

2. Liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie:

10.007.886 (dziesięć milionów siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.

 

3. Dane podmiotu pośredniczącego:

Firma: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 697 49 49

Adres poczty elektronicznej: mbm@mbank.pl

 

4. Cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje:

3,09 PLN (trzy złote 09/100) za jedną akcję.