LYXOR SP 500 UCITS ETF (ETFSP500)

14.12.2023 00:00

LYXOR S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500)

 

ETF jest pasywnie zarządzanym funduszem. Jego celem jest odwzorowanie wyników indeksu referencyjnego, którym jest S&P 500 Net Total Return (Indeks dochodowy netto). S&P500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 spółek o największej kapitalizacji na amerykańskiej giełdzie. Net Total Return oznacza, że indeks odzwierciedla wyniki z uwzględnieniem dywidend i innych dochodów, po odliczeniu należnych podatków.

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

 

Fundusz realizuje swoje zadania poprzez replikację pośrednią. W tym celu zawiera umowy swapowe poza obrotem giełdowym (FIP – finansowy instrument pochodny). Zarządzający mogą również inwestować w zdywersyfikowany portfel międzynarodowych papierów wartościowych. Ich wartość musi być wymienna z wartością indeksu referencyjnego za pośrednictwem FIP.  

 

Polityka dywidendowa

 

Ewentualne kwoty dostępne do dystrybucji zostaną wypłacone

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w LYXOR S&P 500 UCITS ETF (ETFSP500) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Kategoria 6 oznacza, że istnieje ryzyko poważnej utraty kapitału w normalnych warunkach rynkowych. Wśród głównych zagrożeń emitent wymienia: ryzyko kontrahenta, związane z finansowymi instrumentami pochodnymi oraz operacyjne.  

 

Top 10 aktywów funduszu według danych z Bloomberg (dane w %):

 

Apple (7,45%) – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Apple zajmuje się projektowaniem i produkcją telefonów, komputerów i oprogramowania.

 

Microsoft (7,20%) – amerykański gigant technologiczny. Producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows oraz oprogramowania Microsoft Office. Microsoft w ostatnim czasie intensywnie rozwija projekty AI.

 

Amazon.com (3,47%) – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założone w 1994 roku. Amazon zajmuje się handlem elektronicznym B2C. Właściciel największego sklepu internetowego na świecie.

 

NVIDIA (3,04%) – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne. Nvidia to jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie. Spółka jest uważana za jednego z beneficjentów rozwoju AI.  

 

Alphabet (2,07%) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google. (Alphabet ma dwie klasy akcji: A i C. Akcje klasy C nie dają prawa głosu).

 

Meta Platforms (1,92%) – amerykański konglomerat technologiczny. Spółka jest właścicielem portali Facebook, Whatsapp i Instagram.

 

Alphabet (1,79%) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google. (Alphabet ma dwie klasy akcji: A i C. Akcje klasy C nie dają prawa głosu).

 

Tesla (1,74%) – amerykański producent samochodów elektrycznych, akumulatorów, paneli fotowoltaicznych.  

 

Berkshire Hathaway (1,67%)– amerykański konglomerat z siedzibą w Omaha, w stanie Nebraska.  

 

UnitedHealth Group (1,32%) – amerykańskie przedsiębiorstwo operujące w sektorze zarządzanej opieki zdrowotnej.  

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu KID i Bloomberg.

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.