Porozmawiajmy o ETF-ach - ISHARES MSCI WORLD UCITS (IWRD LN ETF)

19.01.2024 00:00

ISHARES MSCI WORLD UCITS (IWRD LN ETF)

 

Fundusz inwestuje w spółki o średniej i dużej kapitalizacji działające na rynkach rozwiniętych na całym świecie. ETF ma za zadanie odwzorować stopę zwrotu indeksu benchmarkowego, którym jest MSCI World Index. Fundusz jest zarządzany pasywnie.

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

 

Polityka inwestycyjna funduszu koncentruje się głównie na inwestycjach w papiery wartościowe należące do indeksu bazowego. Do tego grona zalicza się papiery wartościowe spółek o średniej i dużej kapitalizacji z rynków rozwiniętych na całym świecie. Spółki są włączane do indeksu na podstawie ważonej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie oraz kryteriach MSCI dotyczących wielkości i płynności.  Zakup wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu może być trudny do realizacji. Dlatego zarządzający stosują strategię optymalizacji, która ma na celu zbudowanie reprezentatywnego portfolio, odzwierciedlającego jak najdokładniej wyniki indeksu bazowego.

 

Porównanie wyników ETF vs indeksu bazowego

 

Źródło: Bloomberg

 

Polityka dywidendowa

 

ETF wypłaca dywidendę co kwartał.  

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w ISHARES MSCI WORLD UCITS (IWRD LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 4 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują utrzymać inwestycję przez co najmniej 5 lat.

 

Alokacja sektorowa ETF

 

Sektor technologiczny jest największym reprezentantem funduszu, z prawie 22% udziałem. Istotną rolę odgrywa również sektor konsumencki niecykliczny 20% oraz finansowy z 16% udziałem.  

 

 

 

Alokacja geograficzna

 

USA odpowiada za ponad 2/3 alokacji geograficznej funduszu. ETF w większości składa się więc z amerykańskich spółek. Wszystkie spółki z TOP10 alokacji funduszu pochodzą z USA (kolejna tabela). Poza USA warto zwrócić uwagę na Japonię z, 6,2% udziałów. Reszta jest dosyć mocno zdywersyfikowana.

 

 

Top 10 aktywów funduszu według danych z Bloomberg

 

 

Apple – amerykańskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Apple zajmuje się projektowaniem i produkcją telefonów, komputerów i oprogramowania.

 

Microsoft – amerykański gigant technologiczny. Producent systemów operacyjnych MS-DOS, Microsoft Windows oraz oprogramowania Microsoft Office. Microsoft w ostatnim czasie intensywnie rozwija projekty AI.

 

Amazon.com – amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założone w 1994 roku. Amazon zajmuje się handlem elektronicznym B2C. Właściciel największego sklepu internetowego na świecie.

 

NVIDIA – amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne. Nvidia to jeden z największych producentów procesorów graficznych i układów scalonych na świecie. Spółka jest uważana za jednego z beneficjentów rozwoju AI. 

 

Alphabet (A) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google. (Alphabet ma dwie klasy akcji: A i C. Akcje klasy C nie dają prawa głosu).

 

 

Meta Platforms – amerykański konglomerat technologiczny. Spółka jest właścicielem portali Facebook, Whatsapp i Instagram.

 

Alphabet (C) – amerykański holding z siedziba w Kalifornii. Właściciel Google. (Alphabet ma dwie klasy akcji: A i C. Akcje klasy C nie dają prawa głosu).

 

Tesla – amerykański producent samochodów elektrycznych, akumulatorów, paneli fotowoltaicznych. 

 

Eli Lilly & Co  – amerykańskie międzynarodowe przedsiębiorstwo farmaceutyczne. 

 

Broadcom Inc – amerykański producent i programista wielu produktów oprogramowania do półprzewodników i infrastruktury.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bloomberg i dokumentu KID

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

 

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

 

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

 

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

 

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

 

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.