Porozmawiajmy o ETF-ach - wodór, jako jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE)

18.08.2023 00:00

Globalna transformacja energetyczna ma zapewnić przyszłym pokoleniom czystszą planetę. Politykę neutralną klimatycznie ogłaszają zarówno firmy, państwa, jak i organizacje międzynarodowe. Na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE) wydajemy coraz więcej, każdego roku. Jednym ze źródeł czystej energii ma być wodór. Istnieją różne rodzaje wodoru. Można go podzielić ze względu na proces produkcji i wynikających z nich emisji gazów cieplarnianych. Najbardziej pożądanym jest tzw. czysty wodór (zielony, odnawialny). Powstaje on w wyniku elektrolizy wody przy użyciu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rola wodoru w kolejnych latach powinna na świecie rosnąć. Wśród najważniejszych wyzwań zastosowania na skalę przemysłową tej technologii są: konkurencyjność kosztowa, zbudowanie infrastruktury i bezpieczeństwo zastosowania technologii.

 

L&G HYDROGEN ECONOMY UCITS (HTMW GR ETF)

 

L&G Hydrogen Economy UCITS (HTMW GR ETF) jest pasywnie zarządzanym funduszem, który jest notowany na giełdzie. Celem ETFu jest odwzorowanie indeksu Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Indeks mierzy wyniki globalnych firm, które aktywnie angażują się w rozwój gospodarki wodorowej. Wodór ma być wykorzystany jako czysta, niskoemisyjna energia, która ma pozwolić na zaspokojenie światowych potrzeb energetycznych.

 

Źródło: Tradingview.com

 

Replikacja

 

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że ETF inwestuje przede wszystkim bezpośrednio w papiery wartościowe, które znajdują się w odwzorowywanym indeksie. Zarządzający starają się jak najdokładniej odwzorować odpowiednie wagi konkretnych aktywów wchodzących w skład indeksu Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Fundusz może również inwestować pozyskane pieniądze w aktywa, które nie wchodzą w skład replikowanego indeksu, ale mają podobne ryzyko i charakterystykę spółek znajdujących się w indeksie.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy. Ewentualne uzyskane dochody fundusz reinwestuje.

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w L&G Hydrogen Economy UCITS (HTMW GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Fundusz podlega ryzyku związanemu m.in. z ukierunkowaniem na technologię, regulacje prawne, konkurencję, otrzymaniem patentów czy dochowaniu tajemnic handlowych.

 

 

 

Nippon Sanso Holdings – powszechnie znany jako NSHD, japoński międzynarodowy producent gazów przemysłowych.

 

Toyota Motor Corp – japoński koncern motoryzacyjny założony w 1937 roku.

 

Chemours Co – amerykańska firma chemiczna, która powstała jako spin-off spółki DuPont.

 

Linde PLC – największa na świecie firma zajmującą się gazem przemysłowym pod względem udziału w rynku i przychodów.

 

Cummins Inc – amerykański koncern zajmujący się produkcją silników wysokoprężnych oraz innych układów napędowych.

 

Air Liquide SA – francuskie przedsiębiorstwo chemiczne, specjalizujące się w wytwarzaniu gazów przemysłowych.

 

Ballard Power Systems – kanadyjski twórca i producent produktów do ogniw paliwowych.

 

Air Products and Chemicals – amerykańska korporacja zajmująca się sprzedażą gazów i chemikaliów do celów przemysłowych.

 

Plug Power Inc – amerykańska spółka zajmująca się rozwojem systemów wodorowych ogniw paliwowych.

 

Kyocera Corp – japońskie przedsiębiorstwo elektroniczne założone w 1959 roku.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 

Źródła: Opracowanie własne przy użyciu danych z Bloomberga (tekst i wykresy)

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.