VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY UCITS ACC (V80A GR ETF)

10.10.2023 00:00

VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY UCITS ACC (V80A GR ETF)

 

ETF stara się zapewnić długoterminowy wzrost wartości kapitału oraz pewny dochód z inwestycji w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Co istotne, Vanguard Lifestrategy 80% Equity UCITS ACC inwestuje zgromadzone środki w inne fundusze. ETF będzie starał się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez uzyskanie ekspozycji na zdywersyfikowany portfel składający się w przybliżeniu z 80% udziałowych papierów wartościowych i 20% papierów wartościowych o stałym dochodzie.

 

Źródło: Tradingview.com

 

Replikacja

 

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną. Zarządzający mają swobodę w zakresie składu portfela funduszu. ETF nie posiada więc indeksu referencyjnego (benchmarku), według którego można by porównać skuteczność zarządzania. Zarządzający muszą jednak utrzymywać ustalony podział portfela na 80% udziałowych papierów wartościowych i 20% papierów o stałym dochodzie.

Zarządzający inwestują w fundusze docelowe, które umożliwiają ekspozycję na rynki rozwinięte i wschodzące. Wśród instrumentów są także papiery wartościowe o stałym dochodzie. Mowa o obligacjach rządowych oraz korporacyjnych.

Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztów.

 

Dywidenda

 

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

Ryzyko

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w VANGUARD LIFESTRATEGY 80% EQUITY UCITS ACC wiąże się z ryzykiem na poziomie 4 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Wskaźnik ryzyka zakłada, że fundusz będzie utrzymywany przez okres 5 lat. Proszę mieć na uwadze ryzyko walutowe.

 

 

56% inwestycji funduszu ulokowane jest w USA. Reszta aktywów jest dosyć mocno rozproszona. Inwestycje w Japońskie aktywa zajmują 6,5%. Kolejno jest Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Pozostałe kraje odpowiadają za 27,30% alokacji geograficznej.  

 

 

ETF inwestuje w wiele sektorów. Po 16,5% środków jest inwestowane w sektor technologiczny, konsumencki niecykliczny oraz finansowy. Sektor związany z inwestycjami rządowymi odpowiada za prawie 12%.

 

 

Vanguard FTSE North America UCITS ETF – fundusz inwestuje w akcje dużych spółek z Ameryki Północnej.

 

Vanguard FTSE Developed World – fundusz inwestuje w średnie i duże spółki z rynków rozwiniętych.

 

Vanguard FTSE All-World UCITS – fundusz inwestuje w średnie i duże spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących.

 

Vanguard Global Aggregate Bond – fundusz inwestuje w obligacje o odpowiednim ratingu i obligacje rządowe o terminie zapadalności przekraczającym jeden rok.

 

Vanguard FTSE Developed Europe – fundusz inwestuje w akcje dużych i średnich spółek z rozwiniętych krajów w Europie.

 

Vanguard FTSE Emerging Markets – fundusz inwestuje w akcje spółek z krajów rynków wschodzących.

 

Vanguard S&P 500 UCITS ETF – fundusz inwestuje w duże spółki należące do indeksu S&P500.

 

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF – fundusz inwestuje w duże i średnie spółki w Japonii.

 

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific excluding Japan – fundusz inwestuje w duże i średnie spółki z krajów rozwiniętych w Azji i rejonie Pacyfiku z wyjątkiem Japonii.

 

Vanguard USD Treasury Bond – fundusz inwestuje w obligacje denominowane w dolarach amerykańskich, oprocentowane według stałe stopy procentowej i emitowane przez rząd USA.

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bloomberg, Vanguard i dokument KIID.

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 


 

Ten materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. i stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz art. 36 ust. 2 przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565).

Ta publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a także w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ponadto publikacja nie stanowi badania inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565.

Publikacja nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Publikacja sporządzona została w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami pochodzącymi z wiarygodnych rynkowych źródeł, znanych oraz dostępnych na datę sporządzenia. Publikacja handlowa sporządzona została z zachowaniem należytej staranności oraz rzetelności.

Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania tej publikacji, jak również do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja bądź szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Publikacja przedstawia stan faktyczny znany autorom na datę sporządzenia. Biuro Maklerskie mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w tej publikacji handlowej, jak również za potencjalnie poniesione szkody, które mogą powstać w wyniku z wykorzystania informacji znajdujących się w publikacji.

W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości. Ta publikacja handlowa nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych i nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.