Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRA LN)

14.10.2022 14:39

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRA LN)

Fundusz poprzez pasywne zarządzanie kupuje papiery wartościowe, które mają za zadanie odwzorować wyniki FTSE All-World Index, zwany dalej Indeksem. W jego skład wchodzą duże i średnie spółki pod względem kapitalizacji zarówno z rynków rozwiniętych, jak i rozwijających się (All-World). Zarządzający, zgodnie z materiałem informacyjnym KIID, mogą korzystać z instrumentów pochodnych w celu zmniejszenia ryzyka oraz kosztów, a także lepszego dopasowania portfela do Indeksu.

 

Źródło: Bloomberg

 

Dywidenda

ETF nie wypłaca dywidendy. Zyski są reinwestowane i odzwierciedlone w cenie jednostki ETF.

 

Ryzyko

Ryzyko zostało ustalone na poziomie 5 w 7-mio stopniowej skali. Wskaźnik jest oparty na historycznych danych i może nie być właściwym wskaźnikiem do oceny ryzyka w przyszłości. Wśród głównych ryzyk wymienia się m.in. geograficzne, polityczne, sektorowe. Materiał informacyjny ETF wskazuje także, że rynki rozwijające się charakteryzują się większą wrażliwością na złe informacje.

 

Alokacja geograficzna

 

 

Alokacja sektorowa

 

 

Top 10 spółek

 

 

Apple – amerykańska międzynarodowa firma technologiczna, która od stycznia 2021 roku jest najcenniejszą spółką pod względem kapitalizacji na świecie. Apple zajmuje się elektroniką użytkową, oprogramowaniem komputerowym i usługami online.

 

Microsoft – amerykańska międzynarodowa korporacja technologiczna, która tworzy oprogramowanie komputerowe, elektronikę użytkową, komputery osobiste i powiązane usługi.

 

Amazon.com – amerykańska międzynarodowa firma, która koncentruje się na handlu e-commerce, cyfrowej transformacji strumieniowej, sztucznej inteligencji oraz rozwoju usług w chmurze.

 

Alphabet – właściciel Google, który jest amerykańską międzynarodową firmą technologiczną, specjalizującą się w usługach i produktach związanych z Internetem, w tym technologiach reklamy internetowej.

 

Tesla – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją samochodów elektrycznych. Założycielem jest Elon Musk. 

 

UnitedHealthGroup – amerykańskie przedsiębiorstwo działające w sektorze zarzadzania opieką zdrowotną.

 

Johnson&Johnson – amerykański międzynarodowy koncern farmaceutyczny i kosmetyczny.

 

TSMC – tajwańskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji układów scalonych.

 

Meta Platforms – dawny Facebook. Międzynarodowy konglomerat technologiczny działający w mediach społecznościowych.

 

 

 


 

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.