WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM (VZLA GR ETF)

25.11.2022 11:45

Platyna została odkryta stosunkowo późno, bo w XVIII wieku. Od XX wieku zaczęła być określana mianem „królowej metali szlachetnych”. W XXI wieku głównym odbiorcą platyny jest sektor motoryzacyjny. Srebrzysty metal o silnym połysku wykorzystywany jest m.in. w produkcji katalizatorów spalin do silników wysokoprężnych. Platyna znajduje też zastosowanie w jubilerstwie oraz elektronice.

 

WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM (VZLA GR ETF)

 

WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM (VZLA GR ETF) ma na celu umożliwienia inwestorom uzyskania dostępu do rynku platyny. ETF odzwierciedla cenę kasową (spot price) platyny. Papiery wartościowe w tym funduszu mają strukturę dłużnych papierów. Są przedmiotem obrotu na giełdzie.

 

ETF jest zabezpieczony fizycznie przydzieloną platyną, przechowywaną przez niezależnego powiernika – HSBC Bank plc. Jedynie metal spełniający kryteria i warunki London Platinum and Palladium Association’s (LPPM) będzie zaakceptowany przez depozytariusza. Każda sztabka jest identyfikowana, segregowana i przydzielana.

 

 

Źródło: Bloomberg

 

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie w WISDOMTREE PHYSICAL PLATINUM (VZLA GR ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 5 w 7-stopniowej skali (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Wskaźnik ryzyka przedstawiono z założeniem trzymania produktu przez okres 5 lat. Materiał informacyjny ETF-u zwraca również uwagę na ryzyko walutowe.

 

ETF jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych, którzy są w stanie zaakceptować stratę i nie oczekują gwarancji kapitału.

 

ETF nie wypłaca dywidendy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski

 

----------------------------------------------------

Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.