Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (XDW0 GR)

25.08.2022 11:40

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (XDW0 GR)

Fundusz poprzez pasywne zarządzanie kupuje papiery wartościowe, które mają za zadanie odwzorować wyniki MSCI World Energy Total Return Net Index. ETF inwestuje w spółki z sektora energetycznego z krajów rozwiniętych. Walutą funduszu jest amerykański dolar. W celu dokładniejszego odwzorowania indeksu podstawowego, zarządzający zastrzegają sobie prawo do wykorzystania instrumentów pochodnych.

 

Źródło: Bloomberg

 

Dywidenda

ETF nie wypłaca dywidendy. Zyski są reinwestowane i odzwierciedlone w cenie jednostki ETF.

 

Ryzyko

Ryzyko zostało ustalone na poziomie 7 w 7-mio stopniowej skali. Wskaźnik jest oparty na historycznych danych i może nie być właściwym wskaźnikiem do oceny ryzyka w przyszłości. 

 

Alokacja geograficzna

 

Top 10 spółek

 

 

ExxonMobil – amerykańska spółka paliwowa powstała z połączenia przedsiębiorstw Exxon i Mobil w 1999 roku.

 

Chevron Corp. – amerykańska międzynarodowa korporacja z branży energetycznej.

 

Shell – brytyjsko-holenderski koncern petrochemiczny.

 

ConocoPhillips – amerykańskie przedsiębiorstwo sektora energetycznego z siedzibą w Houston.

 

Total Energies – francuskie przedsiębiorstwo petrochemiczne.

 

BP – brytyjskie przedsiębiorstwo naftowe.

 

Enbridge – międzynarodowa firma zajmująca się rurociągami z siedzibą w Kanadzie.

 

EOG Resources – amerykańska firma energetyczna zajmująca się poszukiwaniem węglowodorów.

 

Occidental Petroleum – amerykańska firma zajmująca się poszukiwaniem węglowodorów.

 

Canadian Natural Resources – kanadyjska firma zajmująca się ropą i gazem.

 

 

 


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.