Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania

31.08.2023 09:45

 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE OGŁOSZENIA WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI HARPER HYGIENICS S.A.

 

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) („Ustawa”), mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia, na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie:

 

  1. firma (nazwa) wzywającego – SIA „iCotton” z siedzibą w Liepaja, Łotwa;
  2. liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie – 2.164.887 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela;
  3. dane podmiotu pośredniczącego - mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa;

 

cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje – 5,25 zł (pięć złotych 25/100) za jedną akcję.