Zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wezwania

15.01.2024 18:00

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE OGŁOSZENIA WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI WOJAS S.A.

 

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) („Ustawa”), mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, jako podmiot pośredniczący, zawiadamia o zamiarze ogłoszenia przez wzywającego, na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Wojas S.A. z siedzibą w Nowym Targu („Spółka”) przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki:

1) firma (nazwa) wzywającego: AW Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu, Polska;

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 1.767.666 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;

3) dane podmiotu pośredniczącego: mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa;

4) cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje – 8,20 zł (osiem złotych i 20/100) za jedną akcję.