Akcje 

 

Transakcje pakietowe na akcje notowane na giełdzie mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji.

 

Minimalna wartość transakcji pakietowej określona jest w załączniku do stosownej uchwały Zarządu Giełdy ( Załącznik do uchwały nr 343/2022 z 31.03.2022r.  i Załącznik do uchwały nr 344/2022 z 29.03.2022r.). Dla akcji nie ujętych w Uchwale, do czasu wydania kolejnej uchwały, stosuje się wartości wynikające z Regulaminu Giełdy: 

  • w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 minimalna wartość transakcji pakietowej
    nie może być mniejsza niż 2 000 000 zł. 

  • w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40 minimalna wartość transakcji pakietowej
    nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł

  • w przypadku pozostałych akcji minimalna wartość transakcji pakietowej
    nie może być mniejsza niż 250 000 zł

 

Wymagania względem kursu transakcji pakietowej: 


Transakcje zawierane w godzinach  8.30-17.05: 

Różnica między kursem transakcji, a ostatnim kursem danego instrumentu nie może być wyższa niż 10%. 

 

Transakcje zawierane w godzinach  17.05-17.20: 

Różnica między kursem transakcji, a kursem odniesienia danego instrumentu - równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami (VWAP) - nie może być wyższa niż 40%. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na transakcje niespełniające tych warunków. 

 

Rozliczenie transakcji pakietowych: 

Termin rozliczenia transakcji pakietowych nie może być dłuższy niż 30 dni. 

Kontrakty terminowe i opcje 

 

Transakcje pakietowe na kontrakty terminowe i opcje mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnego wolumenu transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji. 


Minimalna wielkość (wolumen)
transakcji pakietowej na kontrakty terminowe i opcje wynosi co najmniej 200 instrumentów


Wymagania względem kursu transakcji pakietowej: 

Różnica między kursem transakcji a kursem odniesienia nie może przekraczać ostatnich statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących dla danego instrumentu na sesji giełdowej w dniu, w którym ma być zawarta transakcja pakietowa. 


Czas zawierania transakcji pakietowych: 

Transakcje pakietowe kontraktami terminowymi lub opcjami mogą być zawierane w godzinach 8.45 – 17.20, a jeżeli dniem zawarcia transakcji pakietowej ma być ostatni dzień obrotu danymi instrumentami pochodnymi w godz. 8.45 – 17.05 (dla kontraktów walutowych w godz. 8.45 - 10.30). 


Rozliczenie transakcji pakietowych 
następuje tego samego dnia (D+0). 

ETF-y 

 

Transakcje pakietowe na ETF-y mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji. 


Minimalna wartość transakcji pakietowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł. 


Maksymalna różnica pomiędzy kursem transakcji a ostatnim kursem danych ETF-ów z sesji giełdowej nie może być wyższa niż 2 %. 


Transakcje pakietowe ETF-ami mogą być zawierane w godz. 9.00 – 17.05. 

Pozostałe instrumenty 

 

Transakcje pakietowe mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji. 


Minimalna wartość transakcji pakietowej 
określana jest przez Zarząd Giełdy, przy czym ta wartość minimalna nie może być mniejsza niż 200 000 zł


Wymagania względem kursu transakcji pakietowej: 


Transakcje zawierane w godzinach  8.30-17.05:
 

Różnica między kursem transakcji, a ostatnim kursem danego instrumentu nie może być wyższa niż 10%. 


Transakcje zawierane w godzinach  17.05-17.20: 

Różnica między kursem transakcji, a kursem odniesienia danego instrumentu - równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami (VWAP) - nie może być wyższa niż 40%. Dla obligacji i listów zastawnych różnica ta nie może być wyższa niż 10%. 


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na transakcje niespełniające tych warunków. 


Rozliczenie transakcji pakietowych: 

Termin rozliczenia transakcji pakietowych nie może być dłuższy niż 30 dni.