Aktualne oferty

Uwaga!

Przypominamy, że wszyscy Inwestorzy, którzy posiadają na swoich rachunkach Jednostkowe Prawa Poboru (JPP) powinni złożyć zapis na akcje nowej emisji lub dokonać sprzedaży JPP na rynku giełdowym. Zaniechanie powyższych działań może spowodować wymierne straty finansowe

Hemp & Wood SA Emisja akcji serii G.

  • Dzień ustalenia prawa poboru 05 czerwca 2020 roku
  • Trzy prawa poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii G ( 3 : 1 )
  • Przyjmowanie zapisów 05 czerwca 2020 r. - 22 czerwca 2020 r.
  • Cena emisyjna 0,33 zł
  • Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 07 lipca 2020 r.