Dane podstawowe spółki

GPW SA

GPW SA
giełdy i biura maklerskie
GPW
39,45 zł 2019-08-23
11:01:25
-0,10 zł
-0,25%
Ulica ul. Książęca 4
Kod pocztowy 00-498
Miasto Warszawa
Telefon +48 22 6283232
Fax +48 22 6281754
E-mail gpw@gpw.pl
WWW www.gpw.pl
Profil spółki Spółka organizuje obrotu instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.