Key facts on

GPW SA

GPW SA
giełdy i biura maklerskie
GPW
41.40 zł 2020-02-19
17:01:15
0.70 zł
1.72%
application/pdf buy
Street ul. Książęca 4
Postal code 00-498
City Warszawa
Telephone +48 22 6283232
Fax +48 22 6281754
E-mail gpw@gpw.pl
site www.gpw.pl
Profile Spółka organizuje obrotu instrumentami finansowymi. Przedmiotem handlu na giełdzie są papiery wartościowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi na dwóch rynkach - głównym oraz NewConnect. Grupa GPW, poprzez Towarową Giełdę Energii, prowadzi jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2.