Oferta publiczna Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Globalnego Dochodu

For the period: 2017-09-06 - 2017-09-26

Prospekt Emisyjny 

Komunikaty aktualizujące

Oferowanie Certyfikatów serii E, F, G, H, I i J w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Funduszu. Oferta publiczna Certyfikatów serii E, F, G, H, I i J przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny. Prospekt zawiera informacje wymagane art. 222a ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.

Cena emisyjna Certyfikatu serii G wynosi 105,61

Zgodnie z prospektem emisyjnym Certyfikatów serii E – J Funduszu, przedmiotem zapisów na Certyfikaty serii G jest nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Certyfikatów serii G Funduszu.

Harmonogram oferty

Zapisy na Certyfikaty serii G rozpoczną się w dniu 7 września 2017 r.  i będą trwać do dnia 26 września 2017r. . włącznie.

Zasady składania zapisów

  • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim mBanku lub korzystać z usługi eMakler,
  • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

  • Zapis na Certyfikaty może obejmować nie mniej niż 100 (słownie: sto) Certyfikatów i nie więcej niż maksymalną liczbę Certyfikatów oferowanych w ramach danej emisji.
  • Inwestor ma prawo dokonania więcej niż jednego Zapisu na Certyfikaty, przy czym każdy z Zapisów musi spełniać kryterium minimalnej liczby Certyfikatów objętych Zapisem.
  • Pokrycia zlecenia nie mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży.
  • Inwestor składający Zapis jest obowiązany do całkowitego opłacenia Certyfikatów nie później niż w chwili składania Zapisu.
  • Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jednakże osoba, która złożyła Zapis, w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie i na warunkach określonych w art. 51 a Ustawy o Ofercie Publicznej.
  • Zapisy przyjmowane są przez: serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Obsługi Klienta.
  • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na akcje mogą być wykonywane przez pełnomocnika jednak posiadającego pełne umocowanie do rachunku.

 Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> PKO Globalnego Dochodu FIZ

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.