ETF dla zaawansowanych

Fundusze ETF można podzielić na dwa typy: 

Fizyczne fundusze ETF
Fizyczne ETF'y bezpośrednio nabywają aktywa konieczne do zreplikowana śledzonego instrumentu (np. akcje wchodzące w skład indeksu). Część ETF'ów z tej grupy nabywa tylko część aktywów koniecznych do replikacji indeksu albo aktywa, które nie wchodzą bezpośrednio w jego skład, ale są z nim bardzo skorelowane. 

Syntetyczne fundusze ETF
Ta grupa funduszy ETF nie nabywa aktywów bezpośrednio wchodzących w replikowany indeks lub benchmark. Zamiast tego, w celu dokonania replikacji, inwestują one w instrumenty pochodne.

Podstawowe Parametry ETF

Tracking Error (Błąd Replikacji)
Błąd replikacji to różnica w zachowaniu funduszu ETF oraz replikowanego indeksu czy benchmarku. Im większy błąd replikacji tym bardziej z upływem czasu zwrot z ETF różni się od zwrotu na replikowanym instrumencie, zarówno na plus jak i na minus. Na wielkość błędu replikacji mogą wpływać koszty transakcyjne, dostępna płynność instrumentów bazowych oraz przyjęta strategia replikacji. W przypadku największych i najbardziej płynnych ETF błąd replikacji jest zazwyczaj bardzo niski i nie wpływa znacząco na zwrot z ETF nawet w dłuższym terminie inwestycyjnym.

Expense ratio (Opłaty)
Expense ratio to wyrażone w skali roku procentowe określenie opłat pobieranych przez fundusz. Expense ratio określa się jako iloraz kosztów funduszu do aktywów posiadanych przez fundusz. W przypadku najbardziej popularnych ETF expense ratio jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu razy niższe niż roczne opłaty za zarządzanie pobierane przez klasyczne fundusze inwestycyjne.

Metody replikacji
Metoda replikacji, która jest używana przez fundusz ETF, wpływa na dokładność odzwierciedlenia indeksu bazowego oraz wysokość pobieranego expense ratio. W przypadku ETF'ów można wymienić trzy główne metody replikacji: 

Pełna replikacja – fundusze ETF stosujące ten typ replikacji nabywają wszystkie aktywa wchodzące w skład replikowanego instrumentu bazowego. Zaletą pełnej replikacji jest najlepsze odzwierciedlenie śledzonego indeksu lecz konieczność zakupu wszystkich aktywów wchodzących w replikowany indeks, może podnieść koszty replikacji i wpłynąć na expense ratio. 

Replikacja reprezentatywna – najczęściej stosowana przy indeksach zawierających dużą ilość spółek np. Russel 3000. – ETF nabywa największe aktywa wchodzące w skład indeksu, oraz kupuję tylko część mniej płynnych spółek dbając jednak, aby była to część reprezentatywna, jak najbardziej odzwierciedlająca wszystkie charakterystyki replikowanego indeksu. Metoda ta pozwala na obniżenie kosztów replikacji ze względu na mniejszą ilość transakcji może jednak mieć wpływ na zwiększenie błędu replikacji. 

Syntetyczna replikacja – w metodzie tej, fundusz ETF nie dokonuje zakupu akcji wchodzących w skład indeksu lecz replikuje zachowanie śledzonego indeksu przy użyciu swapów lub innych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe i opcje. Syntetyczną metodę replikacji najczęściej można spotkać w przypadku funduszy ETF, które oferują dźwignię finansową oraz przy dużej liczbie ETF replikującą zwrot na surowcach.

Ryzyko rynkowe
Fundusze ETF zostały zaprojektowane aby naśladować zachowanie indeksów, sektorów rynkowych albo grup aktywów takich jak akcje, obligacje lub surowce. Należy pamiętać, że inwestując w dany ETF akceptujemy ryzyko i zmienność charakterystyczną dla danego instrumentu bazowego.

Ryzyko walutowe
W przypadku funduszy ETF notowanych na giełdach zagranicznych należy pamiętać, że dokonujemy zakupu w walutach obcych. Przy sprzedaży ETF, umocnienie waluty zagranicznej w stosunku do dnia zakupu zwiększy ogólny zwrot z inwestycji, osłabienie waluty zagranicznej będzie miało negatywny wpływ na zwrot z inwestycji. Egzotyczne ekspozycje Należy pamiętać że przy 5,000 dostępnych na świecie ETF, występują też struktury inwestujące na bardzo egzotycznych rynkach za pomocą równie egzotycznych instrumentów. Struktury te przyciągają głównie spekulacyjnych inwestorów, którzy często szukają nowości rynkowych. ETFy te mogą charakteryzować się dużym błędem replikacji, wysokimi kosztami, małą płynnością oraz ryzykiem zamknięcia ETF, związanego z małym zainteresowaniem inwestorów.