ISHARES SP 500 FINANCIALS SECTOR UCITS (IUFS LN ETF)

14.04.2022 11:25

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS (IUFS LN ETF) jest pasywnie zarządzanym funduszem. Celem ETFu jest odwzorowanie indeksu S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, który jest benchmarkiem. ETF inwestuje w akcje z indeksu S&P 500, które należą do sektora usług finansowych Global Industry Classification Standard (GICS). Sektor finansowy GICS obejmuje firmy zajmujące się m.in. bankowością, finansowaniem kredytów hipotecznych, bankowością inwestycyjną, pośrednictwem, zarządzaniem aktywami oraz ubezpieczeniami. 

 

Źródło: Bloomberg

 

Replikacja

Dokument informacyjny emitenta funduszu (KIID) wskazuje, że ETF inwestuje przede wszystkim bezpośrednio w papiery wartościowe, które znajdują się w odwzorowywanym indeksie. Zarządzający starają się jak najdokładniej odwzorować odpowiednie wagi konkretnych aktywów wchodzących w skład benchmarku. Zarządzający mogą wykorzystać instrumenty pochodne, aby wspomóc osiągnięcie celu inwestycyjnego funduszu.

 

Dywidenda

ETF nie wypłaca dywidendy. Zyski są akumulowane i inwestowane w ramach ETF-u.

 

Ryzyko

Zgodnie z materiałem informacyjnym dostarczonym przez emitenta, inwestowanie ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS (IUFS LN ETF) wiąże się z ryzykiem na poziomie 6 w 7-stopniowej skali, (czym wyższa liczba tym większe ryzyko). Ryzyko jest oszacowane na podstawie historycznych danych i może się zmieniać w czasie.

 

Okres inwestowania

ETF jest polecany dla inwestorów średnio i długoterminowych, chociaż fundusz może być również odpowiedni dla krótkoterminowej ekspozycji.

           

Alokacja geograficzna:

Ze względu na specyfikę funduszu, który pośrednio replikuje amerykański indeks S&P 500, 96,55% kapitału jest lokowane w USA. Drugim krajem z największą alokacją aktywów jest Szwajcaria – 2,2%.

 

Alokacja sektorowa:

 

 

Lista 10 spółek z największą alokacją:

 

 

Berkshire Hathaway – amerykański holding z siedzibą w Omaha. Spółka nadzoruje liczne przedsiębiorstwa, w tym firmy ubezpieczeniowe. CEO jest Warren Buffett.

 

JP Morgan – jeden z największych holdingów finansowych na świecie. Lider w zakresie bankowości inwestycyjnej.

 

Bank of America – jeden z największych banków na świecie, z siedzibą w Charlotte.

 

Wells Fargo – amerykański holding usług finansowych z siedzibą w San Francisco.

 

S&P Global – amerykańska korporacja z siedzibą w Nowym Jorku. Zajmuje się główne działalnością analityczną i finansową.

 

Charles Schwab Corp – amerykańska międzynarodowa spółka świadcząca usługi finansowe.

 

Morgan Stanley – jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie.

 

American Express – przedsiębiorstwo finansowe, znane głównie ze swoich kart płatniczych.

 

Goldman Sachs – jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie z siedzibą w Nowym Jorku.

 

BlackRock – amerykańska międzynarodowa korporacja zarządzająca inwestycjami.

 

 

 

Opracował: Krzysztof Pakulski


Materiał został sporządzony w Biurze Maklerskim mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dalsza dystrybucja części lub całości materiału w jakiejkolwiek formie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą autorów.