Prezes URE zbada wykonanie obowiązków wynikających z przepisów ustawy prądowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

15.01. Warszawa (PAP) - Prezes URE sprawdzi, jak spółki sprzedające energię wywiązywały się z obowiązków wynikających z tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu - podał URE w komunikacie prasowym.

"URE niejednokrotnie przypominał przedsiębiorstwom obrotu o konieczności wprowadzenia stosownych zmian. Teraz wezwie spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku" - napisano w komunikacie.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny prądu i nakładającej na przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną określone obowiązki. Dotyczyły one między innymi: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami, czy ponownego wystawiania faktur.

Podstawowym celem ustawy prądowej było zagwarantowanie braku wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. w porównaniu z cenami z 2018 r. przy zastosowaniu trzech mechanizmów: obniżenia stawki akcyzy, obniżenia stawki opłaty przejściowej oraz obowiązku "zamrożenia cen" energii elektrycznej dla odbiorców końcowych przez przedsiębiorstwa obrotu. Jednocześnie, firmy obrotu uzyskały prawo do wnioskowania o stosowne rekompensaty w związku ze sprzedażą energii elektrycznej po cenie ustawowej.

Każdy przedsiębiorca zajmujący się obrotem energią elektryczną w 2019 roku, był zobowiązany do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe - ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r.

Jak przypomniał URE, przedsiębiorstwa obrotu były zobowiązane do stosowania "zamrożonych" cen na poziomie z 2018 roku w stosunku do odbiorców końcowych w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 roku (odpowiednio przez cały 2019 rok lub w pierwszym półroczu 2019); dostosowania umów z odbiorcami końcowymi do wymogów nowej ustawy najpóźniej do 13 września 2019 r.; ponownego wystawienia faktury na wniosek odbiorcy końcowego (ustawodawca wyznaczył siedmiodniowy termin na ponowne wystawienie faktury).

"W celu zbadania, jak przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązków w stosunku do poszczególnych grup odbiorców końcowych, prezes URE przeprowadzi całościowy monitoring rynku. Ustawa prądowa przewiduje bowiem sankcje za jej nieprzestrzeganie, a prezes URE jest organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji i nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie zrealizowali zobowiązań ustawowych" - podał URE. (PAP Biznes)

pel/ ana/