ENERGOAPARATURA SA (2/2020) Zawarcie umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16 stycznia 2020 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Ziębice- opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice. PSP 1900248, 1900565". Wartość umowy wynosi 6.850.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie do dnia 24.01.2021 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. Jak kryterium istotności umowy Spółka przyjmuje wartość powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz