KORPORACJA KGL SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd Korporacja KGL S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości publicznej daty przekazywania raportów okresowych w roku 2019.

I. Raporty kwartalne:

 Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 29 maja 2020 roku

 Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 27 listopada 2020 roku

II. Raport półroczny:

 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 30 września 2020 roku

III. Raport roczny:

 Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 - 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Emitenta zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 2019 r.

Ponadto zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty półroczne Grupy Kapitałowej Emitenta zawierać będą półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, o ile nie zostaną zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz