ERBUD SA (3/2020) Terminy publikacj raportów okresowych w 2020 roku.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd Spółki pod firmą ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1. Raporty kwartalne:

a. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 14.05.2020 r.

b. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 06.11.2020 r.

2. Raporty półroczne:

a. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku - 03.09.2020 r.

3. Raporty roczne:

a. Jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 07.04.2020 r.

b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 07.04.2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ((Dz. U. poz. 757).).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz