KGHM POLSKA MIEDŹ SA (2/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

I. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2019 rok - 17 marca 2020 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 17 marca 2020 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok - 17 marca 2020 roku.

II. Raporty okresowe za 2020 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2020 roku - 13 maja 2020 roku;

- za III kwartał 2020 roku - 18 listopada 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 19 sierpnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;

c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz