GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA (9/2020) Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu, Zarząd Grupy Azoty Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2019 roku oraz uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 roku.

Zmiany statutu Spółki weszły w życie w dniu ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformowała w/w raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku oraz w którym zaprezentowano szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do statutu.

Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz