GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty roczne:

- Raport roczny GPW za 2019 r. - 12 marca 2020 r.

- Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2019 r. - 12 marca 2020 r.

2. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2020 roku - 14 maja 2020 r.

- Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2020 roku - 5 listopada 2020 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2020 roku - 13 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz