AWBUD SA (1/2020) Otrzymanie raportu z analizy danych finansowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2020

Zarząd Awbud S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że otrzymał od niezależnego podmiotu zewnętrznego, dysponującego odpowiednią wiedzą oraz kompetencjami, raport podsumowujący wyniki przeprowadzonego przeglądu śledczego potencjalnych nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nieprawidłowości

w wycenach kontraktów budowlanych na cele sprawozdawczości w 2015 r. oraz nieprawidłowości prezentowanych danych finansowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. ("Przegląd"). Przegląd ten obejmował weryfikację danych finansowych,

w szczególności pod kątem ich rzetelności i prawidłowości, z uwzględnieniem właściwych standardów rachunkowości.

Z treści Przeglądu wynika, że w ramach przeprowadzonych analiz stwierdzono szereg nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Emitenta, obejmujących rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w tym

w szczególności:

I. zidentyfikowano nieprawidłowości mogące skutkować zawyżeniem wyników Spółki na kontraktach budowlanych, w tym poprzez: (i) zawyżenie przychodów z kontraktów, (ii) niewykazanie wszystkich znanych lub spodziewanych kosztów kontraktów oraz (iii) wykazywanie kosztów związanych z realizacją jednego z kontraktów

w kosztach innych kontraktów;

II. stwierdzono ujęcie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego strat podatkowych, które nie było poparte przeprowadzeniem dogłębnej i rzeczowej analizy, a przyjęta przez Spółkę korzyść podatkowa nie była możliwa do osiągnięcia przy bieżących wynikach finansowych;

III. ustalono, że nabyte przez Spółkę prawo do projektu wynalazczego pod tytułem "Sposób redukcji zapylenia

w energetycznych instalacjach biomasy", wykazywane jako aktywo, nie spełniało definicji aktywa, a jego wartość powinna być ujęta w kosztach 2012 r.;

IV. stwierdzono, że analizowane salda należności nie zostały objęte pełnym lub częściowym odpisem aktualizującym wartość bilansową w latach wcześniejszych.

Uwzględniając powyższe ustalenia autorzy Przeglądu stwierdzają, że wynik finansowy Spółki netto wskazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. mógł być zawyżony o kwotę 9,3 mln PLN. Ponadto część nieprawidłowości stwierdzonych w Przeglądzie mogła wpływać na wynik finansowy Spółki za lata wcześniejsze.

Zarząd Emitenta, w porozumieniu z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki, ustali konieczny sposób i zakres przedstawienia wyników Przeglądu w raportach okresowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz