GOBARTO SA (2/2020) Gobarto S.A. - nabycie istotnych aktywów przez podmiot zależny od Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) zarząd Gobarto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, dalej Emitent, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od podmiotu zależnego od Emitenta o firmie Bioenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grąbkowie, dalej Bioenergia, informacji o nabyciu przez Bioenergię na podstawie umów zawartych w dniu 16 stycznia 2020 roku następujących aktywów:

a) nieruchomości niezabudowanych oraz nieruchomości zabudowanych budynkami i budowlami oraz infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem tworzącymi fermę macierzystą trzody chlewnej o obsadzie 12 tys. sztuk oraz obiektami biogazowni rolniczej o mocy 999 kW wraz z infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem, oraz

b) stada trzody chlewnej liczącego 12 tys. sztuk zwierząt, w tym lochy, loszki remontowe, prosięta, warchlaki i knury.

Przedmiotowa inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Bioenergia oraz pożyczki udzielonej jej przez Emitenta wspartego kredytem akwizycyjnym otrzymanym od Banku Polska Kasa Opieki S.A., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2019 z 9 grudnia 2019 roku.

Nabycie wyżej opisanych aktywów zwiększy możliwości produkcyjne grupy kapitałowej Emitenta w segmencie zwierzęcym i zgodne jest ze strategią na lata 2019 - 2024, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2019 z 30 stycznia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz