AWBUD SA (2/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

AWBUD SA (2/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji w ramach oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

16.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2020

Zarząd spółki pod firmą Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Pan Wiesław Cholewa złożył rezygnację z oddelegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w Spółce ze skutkiem natychmiastowym i przystąpił do prac Rady Nadzorczej w ramach pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Wiesław Cholewa nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz