POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (8/2020) Odwrócenie w jednostkowym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (8/2020) Odwrócenie w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Lietuva

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 8/2020

PKN ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 przewiduje ujęcie odwrócenia części dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w Grupę ORLEN Lietuva w kwocie oszacowanej na około 1 mld PLN.

Oszacowana kwota odwrócenia odpisów powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego PKN ORLEN za 2019 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) Grupy Kapitałowej ORLEN za 2019 rok. Jej wysokość będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za 2019 rok i może ulec zmianie.

Wskazane wyżej odwrócenie części odpisów wartości inwestycji PKN ORLEN w Grupie ORLEN Lietuva jest głównie efektem zmniejszenia średnioważonego kosztu kapitału z 10,56% do poziomu 8,35%, dzięki czemu stopa zwrotu z inwestycji wzrośnie o 2,2 p.p.

PKN ORLEN S.A. opublikuje jednostkowy i skonsolidowany raport za rok 2019 w dniu 19 marca 2020 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym AB ORLEN Lietuva.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz