ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (4/2020) Zawiadomienie o Przyspieszonym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (4/2020) Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej - Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2020

Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent") w związku z powzięciem informacji w dniu dzisiejszym o wydaniu przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i powołaniu nadzorcy sądowego wobec spółki zależnej - Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. ("Spółka Zależna")

informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("MAR"), z uwagi na obawę naruszenia słusznego interesu emitenta papierów wartościowych (Elektrociepłownia "Będzin" S.A.) podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o otrzymaniu w dniu 3 lutego 2020 r. od Zarządu Spółki Zależnej informacji o złożeniu w dniu 31 stycznia 2020 r. przez Spółkę Zależną wniosku do Sądu Rejonowego w Poznaniu, Poznań Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej tej spółki, którego przyczyna leży w:

1. postawieniu przez jednego z wierzycieli spółki, w stan wymagalności wierzytelności dotyczącej istotnej kwoty i odmowę podpisania ugody celem rozłożenia tej kwoty w czasie,

2. upadłością lub postępowaniem sanacyjnym 3 klientów oraz związanym z tym wypowiedzeniem umów leasingowych w 2019 roku.

Z informacji przedstawionych przez Spółkę Zależną wynika, że Spółka nie zalega z żadnymi zobowiązaniami publiczno-prawnymi, ani zobowiązaniami wobec pracowników. Wierzytelności zabezpieczone nie wchodzą do układu (głównie wierzytelności bankowe).

Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym podjął decyzję o podaniu do publicznej wiadomości ww. informacji poufnej z uwagi na fakt wydania postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i powołaniu nadzorcy sądowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz