GRUPA ŻYWIEC SA (4/2020) Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

GRUPA ŻYWIEC SA (4/2020) Doręczenie Spółce decyzji ostatecznej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013.

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2018 z dnia 20 września 2018 r. oraz nr 20/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej "Spółka ") informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono decyzję ostateczną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ("Organ II Instancji") z dnia 31 stycznia 2020 roku.

W następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, Organ II Instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ("Organ I Instancji") z dnia 30 listopada 2018r., zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do zapłaty 47.143.466 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 rok wraz z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu kwotę 22.531.294 zł, z tytułu niewłaściwego ujęcia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem opłat licencyjnych pomiędzy Spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k., oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych.

Po konsultacji z doradcami podatkowymi, Spółka podtrzymuje swoje zastrzeżenia zawarte w odwołaniu od decyzji Organu I Instancji, gdyż w opinii Zarządu wnioski Organu II Instancji zawarte w decyzji ostatecznej nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz stoją w sprzeczności z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do spraw w analogicznym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.

Z powyższych względów, Spółka zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa do złożenia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia przedmiotowego rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie

nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz