PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (11/2020) Informacja dodatkowa do raportu bieżącego nr 6/2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

14.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie aneksu do Umowy Inwestycyjnej, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] przekazuje dodatkowe informacje nt. wskazanego w przywołanym raporcie bieżącym warunkowego mechanizmu rozliczenia i umorzenia pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmioty z Grupy Flemingo.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie za III kwartał 2019 roku łączne saldo pożyczek udzielonych przez podmioty z Grupy Flemingo podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta [tj. Emitentowi, BH Travel Retail Poland sp. z o.o. oraz Baldemar Holdings Limited] wynosiło łącznie równowartość ok. 20.585 tys. zł, przy czym na dzień 31 stycznia 2020 roku łączna wartość salda pożyczek uległa nieznacznej zmianie w szczególności w wyniku zmian kursowych i w ww. dacie odpowiadała równowartości ok. 20.471 tys. zł. Ewentualne, gdyż uwarunkowane od okoliczności zamknięcia transakcji w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej, umorzenie części wskazanych powyżej pożyczek dotyczyłoby kwoty odpowiadającej połowie wskazanego powyżej salda pożyczek tj. kwoty w równowartości ok. 10.235 tys. zł, a pozostała kwota pożyczek zostałaby spłacona w terminie 60 dni po dacie zamknięcia transakcji.

Emitent wskazuje przy tym, iż o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Umowy Inwestycyjnej w tym w szczególności o okoliczności zamknięcia transakcji Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz