PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (5/2020) Korekta do raportu nr 5/2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 5/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ..., Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym dokonuje sprostowania pomyłki pisarskiej jaka wystąpiła w załączniku: "PEPEES_projekty uchwal_ZWZ.pdf" do raportu bieżącego nr 5/2020.

W uchwale nr 9 § 1

Było:

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,6 zł (słownie: sześć groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 13.481.930,51 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. "

Powinno być:

" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 13.481.930,51 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki"

Prawidłowa treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Informacja o dywidendzie z zysku za rok 2019 została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2020 w prawidłowej wysokości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz