BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (4/2020) Informacja nt. wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność BGK

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2020

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego dalej - "BGK" mając na uwadze dynamicznie zmieniające się okoliczności faktyczne i prawne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informuje, że Bank wdrożył plan ciągłości działania w celu utrzymania działalności operacyjnej w pełnym zakresie i wypełnia inne ciążące obowiązki jako emitent obligacji.

BGK podjął odpowiednie działania zapobiegające zarażeniu pracowników Banku. Podjęto decyzję o pracy równoległej osób zaangażowanych w procesy krytyczne z dwóch, odizolowanych od siebie lokalizacji. Większość pracowników podjęła z dniem 16.03.2020 r. pracę w trybie zdalnym z dostępem do wszystkich niezbędnych aplikacji bankowych.

Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa SARS-CoV-2 na aktywność gospodarczą Bank spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej klientów dlatego też wprowadził działania mające ograniczyć wpływ tych zdarzeń na sytuację przedsiębiorców. Niemniej BGK spodziewa się wzrostu kosztów odpisów na ryzyko kredytowe. W chwili obecnej Bank nie jest w stanie kompleksowo i wiarygodnie oszacować wpływu epidemii zarówno na swoją działalność operacyjną jak i wykonywane zadania zlecone a tym samym na swoje wyniki finansowe.

Szacunkowy wpływ Decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej spowoduje obniżenie wyniku odsetkowego Banku o 15-25 mln zł kwartalnie. Wysoka adekwatność kapitałowa i płynność zapewnia stabilne zarządzanie bankiem.

Zarząd Banku na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa na swoją działalność w tym na obowiązki emitenta obligacji.

Bank ściśle współpracuje z organami Państwa w opracowaniu planów antykryzysowych.

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na generowany wyniki finansowy i sytuację gospodarczą Zarząd Banku zakomunikuje to osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Prezes Zarządu

Beata Daszyńska-Muzyczka

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Paweł Nierada

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz