EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2020) Uchwały podjęte przez

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA (9/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 9/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Spółka"), przekazuje w załączeniu treść wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż podczas obrad NWZ jeden z Akcjonariuszy zgłosił projekt uchwały do punktu 9 b) porządku obrad NWZ i uchwała ta jest przedstawiona w ww. załączniku i została powzięta przez NWZA

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz