DGA SA (3/2020) Informacja na temat ustalenia wartości godziwej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

DGA SA (3/2020) Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o.

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd DGA S.A. (Emitent) informuje, że zakończona została analiza i wycena wartości godziwej posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o., która przeprowadzana jest w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biegłego rewidenta. Emitent otrzymał od spółki PBS Sp. z o.o. zaktualizowane prognozy finansowe, na podstawie których dokonano ustalenia nowej wartości godziwej posiadanych udziałów, które zostały ustalone metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W wyniku wyceny ustalono, że wartość godziwa posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. na 31.12.2019 r. wynosi 895.000 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018 r. o kwotę 1.105.000 zł. Niższa wartość godziwa w tej kwocie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za 2019 r.

Obniżenie prognoz będących podstawą wyceny wartości godziwej udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. wynika m.in. z obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 i zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz