GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych Przychody netto ze sprzedaży 1 122 610 1 127 244 260 963 264 183 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 221 374 208 815 51 461 48 938 Zysk (strata) brutto 211 929 201 336 49 265 47 186 Zysk (strata) netto 205 027 191 439 47 661 44 866 Całkowity dochód (strata) netto 209 702 184 512 48 748 43 243 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 316 761 186 969 73 635 43 818 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -71 631 -124 216 -16 651 -29 112 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -254 340 -50 281 -59 124 -11 784 Przepływy pieniężne netto, razem -9 210 12 472 -2 141 2 923 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,45 20,07 4,99 4,70 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,41 20,05 4,98 4,70 Pozycje bilansu 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 1 170 449 1 223 056 274 850 284 432 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 493 758 533 466 115 946 124 062 Zobowiązania długoterminowe 272 654 158 326 64 026 36 820 Zobowiązania krótkoterminowe 221 344 375 140 51 977 87 242 Kapitał własny 676 451 689 590 158 847 160 370 Kapitał akcyjny 67 825 67 763 15 927 15 759 Liczba akcji 9 569 947 9 545 447 9 569 947 9 545 447 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,68 72,24 16,60 16,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,60 72,08 16,58 16,76 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz