ERG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 84 926 88 156 19 742 20 660 Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 746 20 406 5 Zysk/strata brutto 1 294 -443 301 -104 Zysk/strata netto 686 -569 159 -133 Całkowite dochody ogółem 688 -578 160 -135 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 632 4 382 1 542 1 027 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 966 -5 092 -689 -1 193 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 305 2 258 -768 529 Przepływy pieniężne netto razem 361 1 548 84 363 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 0,89 -0,74 0,21 -0,17 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 67 796 68 746 15 920 15 987 Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 32 626 34 263 7 661 7 968 Zobowiązania długoterminowe 9 462 10 032 2 222 2 333 Zobowiązania krótkoterminowe 23 164 24 231 5 439 5 635 Kapitał własny 35 170 34 483 8 259 8 019 Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 35 170 34 483 8 259 8 019 Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 114 4 075 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz