APATOR SA (25/2020) Nabycie akcji własnych

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 27 maja 2019 roku Emitent w dniach 17-26 marca 2020 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:

- w dniu 17 marca 2020 roku 700 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 14,79 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0021% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 19 marca 2020 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 17,00 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu,

- w dniu 23 marca 2020 roku 600 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 16,85 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0018% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0011% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniach 18,20,24,25 i 26 marca 2020 roku Emitent nie dokonywał transakcji.

Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA.

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1900 akcji własnych, stanowiących 0,0058% kapitału zakładowego i dających prawo do 1900 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0035% ogólnej liczby głosów.

Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 54600 akcji własnych stanowiących 0,1662% kapitału zakładowego i dających prawo do 54600 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0995% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 17-26 marca 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz