TOYA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 356 783 311 633 82 938 73 035 Zysk z działalności operacyjnej 51 865 49 764 12 057 11 663 Zysk przed opodatkowaniem 49 763 48 743 11 568 11 424 Zysk netto 40 085 39 246 9 318 9 198 Łączne dochody całkowite 39 985 39 200 9 295 9 187 Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,53 0,52 0,12 0,12 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 845 (13 046) 7 868 (3 057) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 407) (2 203) (560) (516) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 792) 16 405 (7 623) 3 844 Przepływy pieniężne netto razem (1 354) 1 156 (315) 271 Stan na Stan na Stan na Stan na 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 XII. Aktywa trwałe 81 175 45 753 19 062 10 640 XIII. Aktywa obrotowe 247 782 244 029 58 185 56 751 XIV. Aktywa razem 328 957 289 782 77 247 67 391 XV. Zobowiązania długoterminowe 17 812 2 823 4 182 656 XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 101 933 117 732 23 936 27 379 XVII. Kapitał własny 209 212 169 227 49 129 39 356 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz