GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przychody netto ze sprzedaży 3 203 665 2 993 453 744 727 701 552 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 384 887 337 667 89 471 79 136 Zysk (strata) brutto 363 697 316 681 84 545 74 218 Zysk (strata) netto 295 435 268 463 68 677 62 918 Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 294 894 268 233 68 551 62 864 Całkowity dochód (strata) netto 304 773 257 094 70 848 60 253 Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 304 232 256 864 70 722 60 199 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 562 827 293 285 130 835 68 735 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -243 846 -228 709 -56 685 -53 601 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -316 070 -42 808 -73 474 -10 033 Przepływy pieniężne netto, razem 2 911 21 768 677 5 102 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,85 28,12 7,17 6,59 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 30,80 28,09 7,16 6,58 Pozycje bilansu 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 2 778 510 2 779 848 652 462 646 476 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 300 005 1 382 806 305 273 321 583 Zobowiązania długoterminowe 560 337 314 663 131 581 73 177 Zobowiązania krótkoterminowe 739 668 1 068 143 173 692 248 405 Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 477 173 1 396 251 346 876 324 710 Kapitał akcyjny 67 825 67 763 15 927 15 759 Liczba akcji 9 569 947 9 545 447 9 569 947 9 545 447 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 154,36 146,27 36,25 34,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 154,18 145,95 36,21 33,94 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz