PCC EXOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 638 612 636 052 148 452 149 067 Zysk na działalności operacyjnej 41 021 34 614 9 536 8 112 Zysk przed opodatkowaniem 32 803 21 628 7 625 5 069 Zysk netto 28 295 19 487 6 577 4 567 EBITDA 51 775 44 515 12 036 10 433 Pozostałe dochody całkowite netto 417 3 611 97 846 Całkowite dochody ogółem 28 712 23 098 6 674 5 413 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 812 35 836 12 974 8 399 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* (43 384) (16 886) (10 085) (3 957) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 234) (41 683) (3 309) (9 769) Przepływy pieniężne netto (1 806) (22 733) (420) (5 327) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 650 172 484 172 650 172 484 Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,16 0,11 0,04 0,03 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Aktywa trwałe 424 041 390 366 99 575 90 783 Aktywa obrotowe 146 003 166 625 34 285 38 750 Kapitał własny 266 196 251 415 62 509 58 469 Kapitał akcyjny 172 650 172 484 40 542 40 113 Zobowiązania długoterminowe 143 462 176 468 33 688 41 039 Zobowiązania krótkoterminowe 160 386 129 108 37 663 30 025 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,54 1,46 0,36 0,34 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz