ECHO INVESTMENT SA (12/2020) Zawiadomienia o nabyciu i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 12/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Zawiadomienia") od (i) Pana Tibor Veres oraz spółek (ii) Dayton-Invest, (iii) WINGHOLDING Zrt., (iv) WING IHC ( nabycie pośrednie) oraz (v) spółki Lisala (nabycie bezpośrednie) informujące o nabyciu i zwiększeniu stanu posiadania do 272.375.784 akcji uprawniających do 66,00% głosów w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Echo Investment S.A. i stanowiących 66,00 % w kapitale zakładowym Emitenta.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach do raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz