WITTCHEN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

26.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 284 536 245 087 66 144 57 439 Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 36 526 38 066 8 491 8 921 Zysk / (strata) brutto 36 637 38 230 8 517 8 960 Zysk / (strata) netto 32 033 31 003 7 446 7 266 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 749 29 892 12 030 7 006 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 825 -12 251 -3 911 -2 871 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 618 -18 334 -9 210 -4 297 Przepływy pieniężne netto razem -4 694 -693 -1 091 -162 Aktywa razem 259 393 194 685 60 912 45 591 Zobowiązania długoterminowe 60 175 24 773 14 131 6 077 Zobowiązania krótkoterminowe 49 333 34 824 11 585 8 098 Kapitał własny 149 885 135 088 35 197 31 416 Kapitał zakładowy 3 636 3 630 854 844 Liczba akcji zwykłych (szt.) 18 178 772 18 150 522 18 178 772 18 150 522 Zysk / (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,76 1,71 0,41 0,40 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,25 7,44 1,94 1,73 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,84 0,23 0,20 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz