CDRL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 245740 231583 57125 54274 Zysk z działalności operacyjnej 17877 24093 4156 5646 Zysk brutto 17211 27215 4001 6378 Zysk netto 15012 22652 3490 5309 Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15012 22652 3490 5309 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3254 21917 757 5137 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3102 -33629 -721 -7881 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1721 -329 -400 -77 Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1571 -11024 -365 -2584 Aktywa razem 211148 186209 49583 43305 Zobowiązania długoterminowe 36231 26510 8508 6165 Zobowiązania krótkoterminowe 77370 73404 18168 17071 Kapitał własny ogółem 97547 86296 22906 20069 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej 97547 86296 22906 20069 Kapitał podstawowy 3027 3027 711 704 Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0 Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,48 3,74 0,58 0,88 Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,48 3,74 0,58 0,88 Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 16,11 14,25 3,78 3,31 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 16,11 14,25 3,78 3,31 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz