INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 441 544 486 553 102 642 114 030 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 252 38 629 7 730 9 053 Zysk (strata) brutto 33 096 40 274 7 694 9 439 Zysk (strata) netto 25 007 32 106 5 813 7 525 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 494 -12 695 8 716 -2 975 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 183 -9 441 -5 389 -2 213 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 289 -377 -4 716 -88 Przepływy pieniężne netto, razem -5 977 -22 513 -1 389 -5 276 Aktywa, razem 409 564 395 939 96 176 92 079 Zobowiązania długoterminowe 25 472 13 933 5 982 3 240 Zobowiązania krótkoterminowe 115 172 125 470 27 045 29 179 Kapitał własny 268 920 256 536 63 149 59 659 Kapitał zakładowy 7 286 7 286 1 711 1 694 Liczba akcji (szt.) 7 285 500 7 285 500 7 285 500 7 285 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,43 4,41 0,80 1,03 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,43 4,41 0,80 1,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,91 35,21 8,67 8,19 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,91 35,21 8,67 8,19 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,70 0,00 0,40 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz