CDRL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 514121 251271 119514 58888 Zysk z działalności operacyjnej 24303 29007 5650 6798 Zysk brutto 14962 29197 3478 6843 Zysk netto 11509 23398 2675 5484 Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12651 23398 2941 5484 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 33615 28814 7814 6753 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2444 -40735 -568 -9547 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -29981 -329 -6969 -77 Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1175 -11234 273 -2633 Aktywa razem 357388 187583 83924 43624 Zobowiązania długoterminowe 94419 26964 22172 6271 Zobowiązania krótkoterminowe 154547 65728 36291 15285 Kapitał własny ogółem 108422 94891 25460 22068 Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominujacej 102543 94891 24080 22068 Kapitał podstawowy 3027 3027 711 704 Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,09 3,86 0,49 0,91 Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,09 3,86 0,49 0,91 Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,91 15,67 4,21 3,64 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,91 15,67 4,21 3,64 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz