DECORA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291 965 262 292 67 871 61 471 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 96 886 81 887 22 522 19 191 Zysk (strata) ze sprzedaży 27 459 19 878 6 383 4 659 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 598 16 896 6 415 3 960 EBITDA 39 495 23 052 9 181 5 402 Zysk (strata) brutto 26 654 18 280 6 196 4 284 Zysk (strata) netto 21 619 17 691 5 026 4 146 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 072 25 499 6 991 5 976 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 338) (1 524) (2 171) (357) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 305) (24 019) (4 023) (5 629) Przepływy pieniężne netto - razem 3 429 (44) 797 (10) Aktywa / Pasywa razem 186 501 170 192 43 795 39 580 Aktywa trwałe 96 220 77 777 22 595 18 088 Aktywa obrotowe 90 281 92 415 21 200 21 492 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 117 640 106 568 27 625 24 783 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 861 63 624 16 170 14 796 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 9 753 1 126 2 290 262 Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 59 109 62 498 13 880 14 534 Liczba akcji 10 547 063 10 547 063* 10 547 063 10 547 063* Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,05 1,68 0,48 0,39 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,15 10,10 2,62 2,35 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz