DECORA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 306 290 277 570 71 201 65 052 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 106 009 91 158 24 643 21 364 Zysk (strata) ze sprzedaży 32 953 23 751 7 660 5 566 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 987 20 014 7 436 4 691 EBITDA 44 210 26 904 10 277 6 305 Zysk (strata) brutto 30 971 21 330 7 200 4 999 Zysk (strata) netto 25 281 20 021 5 877 4 692 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 721 29 159 7 374 6 834 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 891) (7 445) (2 764) (1 745) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 519) (24 042) (3 608) (5 634) Przepływy pieniężne netto - razem 4 311 (2 328) 1 002 (546) Aktywa / Pasywa razem 209 797 193 556 49 266 45 013 Aktywa trwałe 106 564 91 550 25 024 21 291 Aktywa obrotowe 103 233 102 006 24 242 23 722 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 147 474 129 212 34 630 30 049 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 324 64 344 14 635 14 964 Zobowiązania długoterminowe 5 081 1 126 1 193 262 Zobowiązania krótkoterminowe 57 242 63 219 13 442 14 702 Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,40 1,90 0,56 0,44 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 13,98 12,25 3,28 2,85 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz